EN  | BM
slide_5cb7ebdddd14a.jpegslide_5c52ae2b0bc1c.jpgslide_59814e78f20d3.jpgslide_5940aa6109b03.jpgslide_58ef8748d5dee.jpg

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | PDPA

 

Sesuai dipaparkan dengan Mozila Firefox, Google Chrome dan Microsoft Edge.

Hakcipta Terpelihara © 2016 Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak

online visitor Pelawat Di Talian 72
total visitor Jumlah Pelawat 3,418,052
Kemaskini Pada: 27 Mei 2019
Versi 8.2.1
Akta Perlindungan Data PeribadiAkta Perlindungan Data Peribadi

Adalah dimaklumkan bahawa selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( "Akta") yang berkuat kuasa pada 15 November 2013, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar (NREB) Sarawak dengan ini terikat untuk membuat notis dan memerlukan persetujuan berhubung dengan pengumpulan, rakaman , penyimpanan, penggunaan dan penyimpanan maklumat peribadi.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai PDPA secara amnya, sila layari laman web Akta Perlindungan Data Peribadi di http://www.pdp.gov.my.

1. Data peribadi yang kami kumpulkan

Jenis-jenis Data Peribadi yang kami kumpulkan mengenai individu termasuk:

-  Nama
-  Nombor Kad Pengenalan
-  Nombor telefon
-  Alamat e-mel peribadi
-  Alamat kediaman
-  Nombor telefon kediaman

Anda mungkin telah memberikan Data Peribadi kepada kami secara peribadi atau dibenarkan individu lain untuk memberi Data Peribadi kepada kami dan persetujuan (bagi pihak anda) untuk koleksi kami Data Peribadi anda daripada individu-individu ini. Individu-individu ini boleh menjadi anda atasan, kakitangan, orang bawahan, rakan-rakan dan ahli keluarga anda.

Anda memberi kami Data Peribadi mengenai individu lain, anda mengesahkan yang anda dibenarkan untuk mendedahkan dan persetujuan, bagi pihak mereka, dengan pemprosesan Data seperti peribadi untuk tujuan yang dinyatakan dalam seksyen "Bagi maksud kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi" , atau tujuan lain yang mana kebenaran anda telah dicari dan diperolehi.

2. Bagi maksud kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi

Kami hanya mengumpul dan menggunakan Data Peribadi untuk tujuan yang anda telah bersetuju dengan dan yang mana kita telah diberi kuasa. Jika kita perlu menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan yang sebelum ini anda tidak berkenan, kami akan meminta kebenaran anda sebelum menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan yang baru.

Kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi yang anda berikan kepada kami untuk tujuan berikut:

a) Jika anda seorang Pembekal Vendor / Perkhidmatan / Rakan Perniagaan

-  Untuk menjalankan pemeriksaan usaha / latar belakang kerana yang diberi mandat oleh undang-undang atau amalan NREB Sarawak
-  Bagi maksud bekalan produk dan perkhidmatan dan sokongan oleh vendor / pembekal perkhidmatan / rakan kongsi perniagaan untuk NREB Sarawak
-  Untuk menilai produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh vendor / pembekal perkhidmatan / rakan kongsi perniagaan untuk NREB Sarawak
-  Pelepasan Security / akses masuk ke acara dan premis NREB Sarawak
-  Untuk memudahkan kehadiran di acara-acara / majlis yang dianjurkan oleh NREB Sarawak atau disokong oleh NREB Sarawak
-  Bagi tujuan yang berkaitan untuk atau bagi tujuan di atas cth bersampingan dengan atau bagi memudahkan kehadiran di acara-acara / majlis yang dianjurkan oleh NREB Sarawak atau disokong oleh NREB Sarawak, kami akan menggunakan Data Peribadi anda untuk berkomunikasi dengan anda mengenai jemputan kepada peristiwa-peristiwa / fungsi dan memberitahu anda tentang maklumat terkini mengenai acara / fungsi dan untuk mendapatkan maklum balas atau komen anda mengenai kehadiran anda satu acara / fungsi

b) Jika anda seorang Pelanggan / Kakitangan

-  Untuk menjalankan pemeriksaan usaha / latar belakang kerana yang diberi mandat oleh undang-undang atau NREB Sarawak dasar dan amalan dalaman
-  Untuk menyediakan produk dan perkhidmatan dan untuk berkomunikasi dengan pelanggan sebagai sebahagian daripada penyediaan produk dan perkhidmatan
-  Untuk menilai produk dan perkhidmatan NREB Sarawak dan bagaimana NREB Sarawak boleh meningkatkan produk dan perkhidmatannya
-  Untuk menjawab pertanyaan atau komen mengenai perkhidmatan NREB Sarawak, acara dan program
-  Pelepasan Security / akses masuk ke acara dan premis NREB Sarawak
-  Untuk memudahkan kehadiran di acara-acara / majlis yang dianjurkan oleh NREB Sarawak atau disokong oleh NREB Sarawak
-  Bagi tujuan yang berkaitan untuk atau bagi tujuan di atas cth bersampingan dengan atau bagi memudahkan kehadiran di acara-acara / majlis yang dianjurkan oleh NREB Sarawak atau disokong oleh NREB Sarawak, kami akan menggunakan Data Peribadi anda untuk berkomunikasi dengan anda mengenai jemputan kepada peristiwa-peristiwa / fungsi dan memberitahu anda tentang maklumat terkini mengenai acara / fungsi dan untuk mendapatkan maklum balas atau komen anda mengenai kehadiran anda satu acara / fungsi

Kami juga mendedahkan dan memindahkan Data Peribadi kepada pihak-pihak berikut bagi maksud menguruskan, mengendalikan, menguruskan dan menjalankan perniagaan kami dan untuk tujuan perniagaan dan undang-undang kami:

-  Institusi kewangan untuk tujuan pembayaran dan transaksi yang berkaitan dengan peruntukan NREB Sarawak produk dan perkhidmatan atau berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang diberikan kepada NREB Sarawak oleh vendor / pembekal perkhidmatan / perunding kami
-  Untuk pembekal perkhidmatan kami (yang mungkin berada di dalam atau di luar Sarawak) yang telah dikekalkan untuk menjalankan perkhidmatan bagi pihak kami, termasuk:

a.  pembekal perkhidmatan yang menyediakan IT dan perkhidmatan seperti simpanan data, perkhidmatan mel elektronik, penggunaan operasi pengurusan teknologi maklumat dan perkhidmatan penyumberan luar penyumberan luar;
b.  Profesional, kewangan dan undang-undang penasihat, penasihat cukai, juruaudit, syarikat insurans dan broker insurans;
c.  Vendor, pembekal perkhidmatan dan perunding yang telah dilantik untuk membantu mengurus, mengendali, mentadbir dan menjalankan operasi NREB Sarawak dan proses perniagaan atau menyediakan perkhidmatan bagi memudahkan penyediaan produk kami dan perkhidmatan kami; dan
d.  kontraktor luar untuk menyediakan perkhidmatan perundingan dan penilaian untuk NREB Sarawak dan bagi produk dan perkhidmatan NREB Sarawak ', atau menganjurkan aktiviti pada NREB Sarawak.

NREB Sarawak memerlukan pihak-pihak yang kita memindahkan Data Peribadi dan pembekal perkhidmatan kami melaksanakan tahap yang mencukupi perlindungan untuk melindungi Data Peribadi. Kami juga meminta pihak ini hanya memproses Data Peribadi hanya untuk tujuan yang mana kita melibatkan mereka untuk dan selaras dengan maksud atau tujuan lain yang mana kebenaran telah dicari dan diperolehi.

Selain itu, kami akan mendedahkan Data Peribadi dalam keadaan berikut:

-  Kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang;
-  Sebagai tindak balas kepada permintaan daripada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau pegawai-pegawai kerajaan yang lain;
-  Untuk mematuhi perintah mahkamah atau arahan daripada agensi kerajaan atau pihak berkuasa kawal selia pesanan pendedahan Data Peribadi; dan
-  Jika pendedahan itu adalah perlu bagi penyiasatan atau prosiding undang-undang.

3. Pendedahan, Perkongsian dan pemindahan Data Peribadi

NREB Sarawak tidak menjual atau menyewa Data peribadi yang kami kumpulkan daripada individu, termasuk pelawat laman web kami. Dalam perjalanan atau berkaitan dengan menyediakan produk dan perkhidmatan kepada ahli dan rakan-rakan kami, kami mendedahkan, berkongsi dan memindahkan Data Peribadi kepada pihak-pihak berikut bagi maksud yang berikut:

-  Untuk ejen dan sub-kontraktor bagi maksud menyediakan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan kami bagi pihak kami.
-  Untuk rakan niaga kami untuk tujuan menyediakan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan kami;
-  Untuk kerajaan dan bukan kerajaan pihak berkuasa, agensi dan / atau pengawal selia seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang atau di bawah arahan atau perintah daripada kerajaan dan bukan kerajaan pihak berkuasa, agensi dan / atau pengawal selia untuk keselamatan, kelulusan kawal selia atau permit.
-  Untuk entiti lain untuk tujuan membalas pertanyaan, kebimbangan, komen atau maklum balas tentang produk atau perkhidmatan kami atau perniagaan, atau untuk berkongsi pengetahuan mengenai isu-isu seperti pembangunan industri, perniagaan NREB Sarawak, tinjauan pasaran, acara-acara korporat dan produk-produk lain dan khidmat NREB Sarawak yang mungkin menarik untuk syarikat anda, organisasi atau perniagaan.
-  Untuk penganjur acara dan pembekal perkhidmatan untuk memudahkan perancangan acara / fungsi yang NREB Sarawak menganjurkan atau terlibat dalam.

4. Perlindungan dan Keselamatan Data Peribadi

Kami mengekalkan perlindungan untuk melindungi daripada akses tidak sengaja atau tidak dibenarkan, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan, penghapusan dan risiko lain yang serupa dengan Data Peribadi.

5. Mengemaskini atau membetulkan Data Peribadi anda

NREB Sarawak mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa Data Peribadi yang kami kumpulkan mengenai individu adalah tepat dan lengkap. Atas sebab ini, jika terdapat apa-apa perubahan atau kemas kini dalam Data Peribadi, kami ingin tahu mengenai perubahan atau kemas kini. Jika terdapat perubahan atau mengemaskini Data Peribadi anda atau jika terdapat keperluan untuk membetulkan apa-apa Data Peribadi anda yang kami ada, sila tulis kepada kami dan memberikan kami maklumat berikut:

-  Nama dan alamat e-mel atau alamat mel di mana kami boleh menghubungi anda.
-  Sifat hubungan kami dengan anda.
-  Data Peribadi di mana terdapat perubahan, maklumat atau pembetulan.

6. Maklumat untuk Penyata Perlindungan Data Peribadi ini

NREB Sarawak berhak untuk menukar atau maklumat bahagian Penyata atau Dasar Perlindungan Data ini pada bila-bila masa dan tanpa notis terdahulu kepada anda. Sila semak Pernyataan ini atau dasar dari semasa ke semasa supaya anda mengetahui sebarang perubahan atau kemas kini untuk notis itu. Kami akan menunjukkan tarikh berkuatkuasa notis itu. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana perubahan atau kemas kini kepada Dasar, anda mempunyai pilihan untuk menarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan pemprosesan Data Peribadi anda.

Tarikh kuat kuasa: 3 Jun 2015